ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด จังหวัดชัยภูมิ
พฤศจิกายน 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561  หน้าแรก     รายละเอียดข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน) 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
  ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนบ้านหนองหว้า(ถนอมราษฎร์บำรุง) เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างชั่วคราว 1 อัตรา  
      

 

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ถนอมราษฎร์บำรุง) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
                ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
                 ผู้สมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ห้องธุรการโรงเรียนบ้านหนองหว้า ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
4. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
9. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
10.ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
เอกสารหลักฐานในการสมัคร
 1. ใบสมัคร
 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก มาสวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 6 เดือน                จำนวน 3 รูป
 3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนผลการศึกษา (Transcript)                                         จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร                                                                                           จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ)                                                       จำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
 7.  หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญสมรส ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ (ฉบับจริงพร้อมสำเนา
ทั้งนี้ให้รับรองำเนาถูกต้องของเอกสารทุกฉบับ
อัตราค่าจ้าง ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
            โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ถนอมราษฎร์บำรุง) จะประกาศรายชื่อผู้มีลิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ถนอมราษฎร์บำรุง)ประกาศโดย : เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
วันที่ประกาศ : 2561-11-01
 

ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.221.75.68
คุณเข้าชมลำดับที่ 235,446
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2013-10-05

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
Tel : 044-056038-9
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.