ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด จังหวัดชัยภูมิ
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 24 ตุลาคม 2561  หน้าแรก     ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

1.       ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย

เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความสะดวกและ

มีมาตรฐาน  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ  ให้ประสบความสำเร็จ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคม ขนส่ง  ด้านความสงบเรียบร้อยของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

       2.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจ    ระดับครอบครัวและชุมชน  โดยเฉพาะพื้นที่ทำการเกษตรมีระบบชลประทานและมีน้ำเพื่อการเพาะปลูกตลอดทั้งปี  ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรมีคุณภาพ  มีการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่า ตลอดจนการพัฒนาฝีมือเพื่อขยายไปสู่ตลาดการส่งออกนอกพื้นที่  ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล

3.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าหมาย

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้ได้รับการศึกษา  ได้รับการบริการ

ด้านสาธารณสุข  สืบสานศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่น  เพิ่มสวัสดิการของผู้ด้อยโอกาสในชุมชน  ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพื่อเสริมสร้างพลานามัย

4.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมี

ส่วนร่วม

5.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การปกครอง  และการบริหารองค์กร

เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของ

ระบบราชการ  เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์  การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.       ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแนว 

นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์จังหวัด

เป้าหมาย

เพื่อปฏิบัติหรือดำเนินการตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนในการจัดระบบบริการสาธารณะระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปฏิบัติงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาล

 

ออนไลน์ทั้งหมด 14 คน
หมายเลข IP 54.161.100.24
คุณเข้าชมลำดับที่ 220,553
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2013-10-05

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

 
องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด
ตำบลนางแดด อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 36210
Tel : 044-056038-9
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.